Tarieven en voorwaarden

TARIEVEN

– Alleenstaand €10,- per maand.

– Familie: (Hoofddeelnemer + partner) €15,- per maand.

– Thuiswonende kinderen 21 jaar of ouder €5,- per maand.

– Kinderen jonger dan 21 jaar gratis (Indien je jonger bent dan 21 en als enige persoon inschrijft betaal je het maandbedrag van een volwassene).

VOORWAARDEN

Artikel 1: Het inschrijfformulier moet in het Nederlands ingevuld worden en de hoofddeelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens.

Artikel 2: Onder kosten en uitvaartverzorging wordt verstaan:
a. Begraven in Nederland:
o het afwikkelen van alle formaliteiten;
o de rituele wassing verrichten (indien de wassing door derden wordt verricht kan de deelnemer beroep doen op de stichting voor een bijdrage van maximaal €100);
o het inpakken van het stoffelijk overschot in een witte doek (kaffan);
o het verrichten van het djanazah-gebed;
o het (zo kort mogelijk) bewaren van het stoffelijk overschot;
o het vervoeren van het stoffelijk overschot naar de begraafplaats.
o De stichting zal er in eerste instantie alles aan doen om een graf met eeuwige grafrust te realiseren. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is zal de stichting de grafrechten voor bepaalde tijd afkopen en steeds verlengen opdat het graf niet wordt ontruimd.
o het waarborgen van de Islamitische richtlijnen bij alle bovenstaande processen.
b. Begraven in het buitenland:
o het afwikkelen van alle formaliteiten;
o de rituele wassing verrichten (indien de wassing door derden wordt verricht kan de deelnemer beroep doen op de stichting voor een bijdrage van maximaal €100);
o het inpakken van het stoffelijk overschot;
o het (zo kort mogelijk) bewaren van het stoffelijk overschot;
o het vervoeren naar het vliegveld;
o de repatriëring van het stoffelijk overschot naar het land van herkomst*, vergoeding van maximaal 2 vliegtickets** voor nabestaanden (economy class retour geldig voor 1 maand tot een maximaal bedrag per ticket van €350); 2 vliegtickets voor landen binnen een straal van 3.200 km. 1 vliegticket voor landen buiten een straal van 3.200 km.
o vervoerskosten van het vliegveld van het land van herkomst naar de uitvaartbestemming;
o het waarborgen van de Islamitische richtlijnen bij alle bovenstaande processen.
*Repatriëring naar het land van herkomst is niet mogelijk indien er sprake is van oorlog of een andere ramp waardoor repatriëring wordt verhinderd.
**Het fonds is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen die ontstaan door de vliegtuigmaatschappij.

Artikel 3: De deelnemer is een moslim en heeft een legale verblijfsstatus.

Artikel 4: De deelnemer is verplicht om de juiste en volledige informatie te verstrekken. Indien blijkt dat de deelnemer foutieve informatie heeft verschaft dan kan dat gevolgen hebben voor de kostendekking. Met de waarschijnlijkheid dat de kosten niet worden vergoed.

Artikel 5: De deelnemer is verplicht de jaarlijkse bijdrage te voldoen.
a. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage in één keer betaald, is van deelname sprake nadat de betaling ontvangen is op de bankrekening van de Stichting.
b. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage per maandelijkse incasso laat uitvoeren is in beginsel van deelname sprake nadat de eerste betaling is geïncasseerd.

Artikel 6: Zolang de deelnemer zijn/haar betaalverplichtingen niet nakomt kan er geen beroep worden gedaan op het fonds in geval van een calamiteit.
a. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage in één keer betaald, ontvangt hij/zij een bewijs van deelname via email na ontvangst van de betaling.
b. Indien de deelnemer de jaarlijkse bijdrage per maandelijkse incasso laat uitvoeren, ontvang hij/zij een bewijs van deelname via email na ontvangst van de eerste incasso. Als echter in één of meer van de opeenvolgende maanden de betaalverplichting niet kan worden voldaan vervalt het recht op deelname totdat aan de betaalverplichting is voldaan. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat het bedrag door de Stichting kan worden geïncasseerd.

Artikel 7: Buiten de in artikel 2 gedefinieerde kosten kan er geen beroep worden gedaan op het fonds.

Artikel 8: De deelnemer verleent alleen en exclusief aan de stichting het volmacht om alle zaken ten aanzien van zijn/haar uitvaart conform de Islamitische richtlijnen en onder toezicht van de Raad van Geleerden uit te voeren. Geen andere partij is bevoegd zich te mengen bij het tot uitvoering brengen van de uitvaart en/of de financiering van de uitvaart.

Artikel 9: Indien de stichting ter wille van het proces van de uitvaart in de meest ruime zin van het woord medewerking nodig acht van de deelnemer, is de deelnemer verplicht volledige medewerking te verlenen aan de stichting.

Artikel 10: In geval van een calamiteit is de deelnemer verplicht meteen binnen 3 uur vanaf het moment dat de calamiteit is ontstaan contact op te nemen met de stichting via het noodnummer.

Artikel 11: Indien de deelnemer reeds contact heeft opgenomen met derden, zoals een ander fonds, verzekeringsmaatschappij en/of uitvaartonderneming alvorens goedkeuring te hebben ontvangen van de stichting, dan is de stichting niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, verstoringen, kosten en/of andere gevolgen.

Artikel 12: Wijzigingen van de gezinssituatie, persoonsgegevens, adresgegevens, betalingsgegevens, medische ontwikkelingen (ziektes e.d.) en/of welke gegevens dan ook die relevant zijn voor de stichting dienen binnen 14 dagen te worden doorgegeven aan de stichting. De stichting is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de wijzigingen indien deze niet tijdig zijn doorgegeven. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven aan info@aurora-levant.nl

Artikel 13: Niet ingeschreven familieleden of andere verwanten kunnen geen enkel beroep doen op het fonds. Noch kan een ingeschreven deelnemer namens een niet-ingeschreven persoon beroep doen op het fonds.

Artikel 14: Begraven in een land is alleen mogelijk indien de deelnemer over de nationaliteit van het desbetreffende land beschikt en/of middels een officieel document kan aantonen dat hij afkomstig is uit het desbetreffende land en/of toestemming heeft van de autoriteiten van het desbetreffende land.

Artikel 15: De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van een officieel reisdocument (bv. Paspoort), doodsverklaring/rapport en eventueel huwelijksakte. Deze documenten dienen, indien hierom gevraagd wordt, te worden ingeleverd. De stichting is niet verantwoordelijk voor de gevolgen indien documenten ontbreken.

Artikel 16: De overeenkomst kan zowel door de stichting als de deelnemer te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging heeft de deelnemer geen recht op een uitkering daar de jaarlijkse eigen bijdrage gebruikt wordt voor het steunen van goede doelen. Deelnemer kan de overeenkomst ontbinden door een e-mail te sturen naar info@aurora-levant.nl

Artikel 17: Voor 60+ en chronisch ziektebeeld: Het fonds reserveert jaarlijks een budget voor de uitvaart van donateurs uit bovenstaande categorieën. Bij overlijden kunt u een aanvraag indienen voor uitvaartondersteuning maar de Stichting bepaalt per overlijdensgeval, met inachtneming van de middelen uit dit budget, hoe en of de uitvaart wordt uitgevoerd. Aan het budget kunnen geen rechten worden ontleend.

Inschrijven